Juvenia

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport

Regulamin szkolnych imprez sportowych 2015/2016 - ogólne 

REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH

 

 

 

na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

OGÓLNE

 

 

 

WOJEWÓDZKA INAUGURACJA

 

SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji

 

szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.

 

Na program inauguracji złoży:

 

Uroczyste otwarcie – Grodziczno 16.09.2015 r.

 

Wyróżnienia okolicznościowe.

 

Zawody sportowe /wg. regulaminu/

 

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym

 

na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

OGÓLNOPOLSKI MITYNG W SKOKU WZWYŻ

 

Termin: 20 wrzesień 2015 r.

 

Miejsce: Nowe Miasto Lubawskie

 

ZAWODY WOJEWÓDZKIE W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

 

Termin: 20 września 2015 r.

 

Miejsce: Droszewo

 

WOJEWÓDZKIE TURNIEJE W PIŁCE NOŻNEJ, KOSZYKÓWCE

 

I PIŁCE SIATKOWEJ NA OBIEKTACH SPORTOWYCH

 

„MOJE BOISKO ORLIK 2012”

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji

 

szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.

 

Informacje szczegółowe, dotyczące poszczególnych turniejów, zostaną podane

 

w odrębnych komunikatach organizacyjnych na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

WOJEWÓDZKA SPARTAKIADA PLACÓWEK

 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 

Termin: 5 września 2015 r.

 

Miejsce: Olsztyn

 

HALOWE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji

 

szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.

 

Termin: luty – marzec 2016 r.

 

Miejsce: Nowe Miasto Lubawskie, Olecko

 

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych

 

na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

22

 

V MIĘDZYNARODOWE BIEGI GRUNWALDZKIE

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji

 

szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.

 

Termin: maj-czerwiec 2016 r.

 

Miejsce: Pola Grunwaldzkie

 

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym

 

na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

„JESTEM SPRAWNY NA 6”

 

Miejsce: Tereszewo

 

Termin: kwiecień – maj 2016 r.

 

Szkoły dotyczące zawodów w odrębnym komunikacie.

 

Szkoły przygotowujące się do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system

 

rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie terminy zawodów podane w Wojewódzkim Regulaminie Szkolnych Imprez

 

Sportowych są obowiązujące i nie mogą być zmieniane bez uzgodnienia z W-M SZS

 

w Olsztynie. W przypadku niezorganizowania zawodów w podanych terminach lub nieuzgodnienia

 

zmiany zespoły nie zostaną dopuszczone do zawodów wyższego szczebla.

 

Szkoła, która zakwalifikowała się na zawody wyższego szczebla i rezygnuje z udziału

 

w tych zawodach powinna przed terminem tych zawodów powiadomić organizatora

 

pod rygorem wykluczenia ze startu w danej dyscyplinie w roku następnym.

 

Protesty dotyczące zawodów rejonowych rozpatrywane są przez kierowników rejonów.

 

Sprawy dotyczące rozgrywek półfinałowych, finałowych rozpatruje Komisja Sportu

 

W-M SZS w Olsztynie.

 

Organizatorzy zawodów rejonowych, w przypadku braku przedstawiciela któregoś

 

z powiatów wchodzących w skład rejonu mogą dokooptować kolejny zespół. Organizatorzy

 

zawodów półfinałowych w przypadku braku drugiego zespołu z rejonu mogą uzupełnić

 

skład trzecim zespołem ze swojego rejonu.

 

Szkoły, które nie biorą udziału w eliminacjach (o ile takie są organizowane)

 

nie mogą startować w zawodach wyższego szczebla.

 

Ostateczna interpretacja Regulaminu Szkolnych Imprez Sportowych należy do W-M SZS

 

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN OGÓLNY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej stanowią integralną część systemu współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży, (współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej – Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
2. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:
a) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa szkół podstawowych
b) Gimnazjada - mistrzostwa gimnazjów
c) Licealiada - mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych
3. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
W sprawach nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków
Sportowych.
4. Zasady awansu do poszczególnych etapów Igrzysk ustalają ich organizatorzy.
II. CELE I ZADANIA
1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla wszystkich typów szkół na
terenie woj. Warmińsko- Mazurskiego.
2. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach
sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego
i zdrowotnego.
3. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez
uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.
4. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach
sportowania.
5. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży
szkolnej w formie zajęć sportowych.
6. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.
7. Poszerzenie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.
8. Ocena pracy i osiągnięć szkół realizujących upowszechnianie kultury fizycznej.
III. ORGANIZATOR ZAWODÓW
1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży objętego niniejszym regulaminem sprawuje Szkolny Związek Sportowy,
www.szs.olsztyn.pl
2. Organizator zawodów powinien być podany w głównym regulaminie lub dodatkowym
komunikacie - terminarzu.
10
Przy ustalaniu organizatora zawodów obowiązuje następująca zasada:
a) zawody szkolne organizuje SKS, UKS, nauczyciel W-F.
b) zawody międzyszkolne, towarzyskie i okolicznościowe organizuje bezpośredni
inicjator.
c) zawody o mistrzostwo miasta, gminy powiatu organizuje miejski, gminny, powiatowy,
miejsko-gminny Zarząd SZS lub organizator imprez sportowych w porozumieniu
z samorządem.
d) zawody rejonowe z udziałem zespołów, miast i gmin danego rejonu organizuje
Zarząd Powiatowy SZS oraz Wojewódzki SZS.
e) zawody półfinałowe organizują zarządy terenowe SZS na zlecenie Wojewódzkiego
SZS
f) finały wojewódzkie organizuje Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy
w Olsztynie.
3. Do obowiązków organizatora należy:
- przygotowanie obiektu (stadion, sala, boisko, szatnie),
- zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych, nagłośnienia,
protokołów zawodów, powiadomienie mediów.
- zabezpieczenie komisji sędziowskiej, sekretariatu, obsługi technicznej zawodów
i opieki lekarskiej,
- zorganizowanie promocji zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie
władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy)
- opracowanie szczegółowego programu zawodów,
- zawiadomienie (najpóźniej tydzień przed imprezą) zainteresowane strony
(szkoły, zarządy SZS) o terminie i miejscu zawodów. Godziny rozpoczęcia i zakończenia
zawodów powinny uwzględniać najbardziej dogodny dojazd i powrót
wszystkich zespołów,
- ewentualne zabezpieczenie punktu zbiorowego wyżywienia, jeżeli zespoły
przyjeżdżające zwrócą się z prośbą w tej sprawie,
- - organizator zawodów rejonowych, półfinałowych, finałowych zobowiązany
jest w ciągu trzech dni do przesłania pełnej dokumentacji sportowej
(delegacje sędziowskie, listy zgłoszeń startujących, protokoły zawodów,
komunikat końcowy, faktury, rachunki, umowy za wykonaną pracę, sprawozdanie
z imprez zleconych) oraz dokumentacji zdjęciowej do biura W-M SZS
w Olsztynie.
- w ciągu 3 dni opracowanie i przesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych
szkół, SZS, władz terenowych, środków masowego przekazu.
4. Planowane zawody muszą odbyć się zgodnie z terminarzem.
5. Ewentualne propozycje zmian terminów zawodów, wynikające np: z udziału w zawodach
klubowych, wysokiej rangi, wycieczki itp. - należy zgłaszać niezwłocznie
po uzyskaniu awansu do dalszych rozgrywek.
6. Zmiany terminu na wniosek zainteresowanej strony może dokonać wyłącznie W-M
SZS.
7. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione
w szatniach lub przebieralniach.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do W-M SZS.

9. Warmińsko-Mazurski SZS nie będzie przesyłał do szkół komunikatów organizacyjnych
oraz końcowych z zawodów finałowych.
Wszystkie komunikaty zamieszczane będą na stronie internetowej
www.szs.olsztyn.pl.
10. Organizatorzy imprez rejonowych i półfinałowych, którzy chcieliby, żeby komunikaty
dotyczące tych zawodów były również zamieszczane na stronie internetowej
W-M SZS proszeni są o przesłanie ich drogą elektroniczną na adres
e-mail: komunikaty.wmszs@gmail.com
IV. UCZESTNICTWO
1. Udział w zawodach rejonowych musi być potwierdzony pisemnie i poprzedzony
eliminacjami powiatowymi.
2. Na zawodach ponadpowiatowych SZS należy złożyć u organizatora komunikat
z rozegranych eliminacji powiatowych lub gminnych, chyba że Regulamin w danej
dyscyplinie stanowi inaczej.
3. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie
później niż 1 października roku szkolnego 2015/2016
4. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje następująca dokumentacja:
- ważna legitymacja szkolna (uczestnik nieposiadający legitymacji szkolnej nie
może być dopuszczony do zawodów, zaś organizator powinien sprawdzić
legitymacje
szkolne przed rozpoczęciem lub w trakcie zawodów),
- imienna lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f
lub opiekuna, wzór listy zamieszczony na stronie w-m szs: www.szs.olsztyn.
pl, która powinna być złożona u organizatora przed rozpoczęciem zawodów.
5. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły
/bez prawa kooptacji/.
6. Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin.
7. W zawodach prawo startu ma młodzież ucząca się w szkołach dziennych bez
względu na przynależność klubową.
8. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadających
grupę dyspenseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania
fizycznego.
9. Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować
przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października
2015 r.
12
Dz. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28 października 2013 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.
zm.2) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;
2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach
niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej
„ustawą”.
§ 2. Świadczenia gwarantowane obejmują:
1) świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania
i wychowania;
5) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
6) transport sanitarny.
§ 3. 1. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w:
1) § 2 pkt 1, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) § 2 pkt 2, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) § 2 pkt 3, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) § 2 pkt 4, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) § 2 pkt 5, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26,
poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989,
Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz.
842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz.
1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr
112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205,
poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879 i 983.
13
2. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych
niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§ 4. 1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca
zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
1) badania diagnostyczne, określone w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art.
41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych,
3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób układu krążenia,
8) chorób układu moczowo-płciowego,
9) chorób układu nerwowego,
10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia
zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania
się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków
transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego
dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
§ 5. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych
od dnia 1 stycznia 2014 r.
2. Do świadczeń gwarantowanych, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., stosuje
się przepisy dotychczasowe.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139
i Nr 211, poz. 1642 oraz z 2010 r. Nr 208, poz. 1376), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r.
poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766).
14
Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie wymaganych
badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów – 25.01.2010 r.
W związku ze zmianami dotychczas obowiązujących przepisów prawnych dotyczących
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną i powstałymi
w związku z tym wątpliwościami dotyczącymi badań lekarskich dopuszczających
młodzież szkolną do zawodów sportowych, Zarząd Główny SZS otrzymał
z Ministerstwa Zdrowia następujące wyjaśnienie podpisane przez Panią Dagmarę
Korbasińską, Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.
„W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2009 r. zn : DA/32/2009, zawierającego
prośbę o doprecyzowanie zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wychowania fizycznego
i sportu szkolnego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.
Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) nałożyła na
Ministra Zdrowia obowiązek wydania aktów wykonawczych, w których określone zostały
zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Rodzaj i zakres badań
profilaktycznych wykonywanych u dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139), zaś organizację profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133). Obydwa obowiązujące rozporządzenia wyczerpują
zawartość poprzedniego rozporządzenia i stanowią podstawę prawną do orzekania,
między innymi, o kwalifikacjach ucznia do uczestniczenia w zajęciach wychowania
fizycznego w szkole i tzw. sportu szkolnego........ Wykaz świadczeń gwarantowanych
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji zawiera Załącznik
nr. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139),
który w części III określa warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych,
w tym również - kwalifikacji do grupy na zajęcia wychowania fizycznego i sportu
szkolnego. Nie istnieją zatem formalne przeszkody w kwalifikacji dzieci i młodzieży do
zajęć wychowania fizycznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego
opiekę nad uczniem. Należy mieć na względzie, że w ramach programu polityki zdrowotnej
wdrażanie standardów w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku szkolnym, ze
środków Ministerstwa Zdrowia wydano poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
pt.: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej
nad uczniami.(*) W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o zdolności
ucznia do wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
* A. Oblacińska, B. Woynarowska: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza
w opiece zdrowotnej nad uczniami. Instytut Matki i Dziecka; Warszawa 2002.
W załączniku do niniejszego komunikatu publikujemy istotny dla omawianego zagadnienia
fragment tej publikacji „Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka
uczniów w tych grupach”
W związku z powyższymi wyjaśnieniami Ministerstwa Zdrowia Zarząd Główny Szkolnego
Związku Sportowego ustala co następuje :
1.) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie
organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz.
15
1133.) uznaje się, że zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez
ograniczeń, lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez lekarza podczas profilaktycznych
badań lekarskich, jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów
sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym
przez lekarza kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy (patrz załącznik)
2.) Pod pojęciem „sport szkolny” rozumie się wszelkie zajęcia sportowe szkolne, lekcyjne,
pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program
(dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny
z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r.) i Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia
26 sierpnia 2009 r.) oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku
Sportowego i zatwierdzanym przez Ministerstwo Sportu systemem zawodów
w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.
3.) Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów
sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę
profilaktyczną. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia
list dopuszczeniowych do określonych zajęć jest dokumentacja o badaniach
profilaktycznych, z adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy. (patrz załącznik).
Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego współpracował z lekarzem w sprawie
kwalifikacji i przekazywał mu swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych
uczniów. Nie należy natomiast domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo
badań przed kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście.
4.) Wszystkie ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży
szkolnej organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów
Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież
szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu.
Jednocześnie Zarząd Główny został poinformowany że „w Ministerstwie Zdrowia aktualnie
prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przedmiotowy
projekt zawiera rozdział: Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, pielęgniarkę, higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych
w środowisku nauczania i wychowania. Projekt w dniu 15 grudnia 2009 r. został
przekazany do konsultacji społecznych oraz udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia www.mz.gov.pl, w zakładce: Legislacja.”
Istotne znaczenie dla tej kwestii mają decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które
wprowadzając nową podstawę programową wydało rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych
form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) a w nim ustalając, że:
§ 1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego
wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie:
16
1) zajęć sportowych;
2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zajęć tanecznych;
4) aktywnych form turystyki.
§ 2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w § 1, mogą być organizowane
przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.
Załącznik do komunikatu ZG SZS
(fragment publikacji Instytutu Matki i Dziecka autorstwa A. Oblacińskiej
i B. Woynarowskiej)
Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego
i charakterystyka uczniów tych grupach)
Grupa / podgrupa
____________________
symbol nazwa
Charakterystyka uczniów Udział w zawodach
sportowych i
sprawdzianach
A Zdolni do wf bez ograniczeń
_____________________
As Uprawiający sport
w szkole lub poza szkołą
Uczniowie
1. Bez odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju;
2. Z niektórymi odchyleniami w stanie
zdrowia, gdy ich rodzaj i stopień nie
stanowią przeciwwskazań do udziału w
zajęciach wf, nie wymagają ograniczeń,
zajęć dodatkowych lub specjalnej uwagi ze
strony nauczyciela wf
Bez ograniczeń
B Zdolni do wf z ograniczeniami i/
lub wymagający specjalnej uwagi
nauczyciela wf
Uczniowie z odchyleniami w stanie zdrowia
i rozwoju, którzy wymagają :
1. Pewnych ograniczeń w zakresie
obowiązujących zajęć, prowadzonych w
niekorzystnych warunkach
2. Specjalnej uwagi nauczyciela wf,
indywidualnego traktowania np. ze
względu na większe ryzyko urazu;
3. Aktywnego udziału nauczyciela wf
w wyrównywaniu korekcji lub leczeniu
niektórych zaburzeń
Ewentualne ograniczenia
ustalane indywidualnie
w zależności od stanu
zdrowia
Bk Zdolni do wf z ograniczeniem,
wymagający dodatkowych zajęć
ruchowych korekcyjnych
Uczniowie, którzy ze względu na stan
zdrowia wymagają dodatkowych zajęć
ruchowych, w tym także korekcyjnych
j.w.
C Niezdolni do zajęć wf
Uczniowie, których stan zdrowia
uniemożliwia czasowo lub długotrwale
udział w zajęciach wf
Niezdolni do udziału
w zawodach
C1 Niezdolni do wf uczestniczący
w zajęciach rehabilitacyjnych
Uczniowie uczestniczący w zajęciach
rehabilitacyjnych lub w innej formie terapii
ruchowej poza szkolą
j.w
17
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy kalendarz jest wzorcem, na którym tworzone są kalendarze gminne, powiatowe
i rejonowe z możliwością rozszerzania kalendarza o dyscypliny i zawody,
które rozgrywane są lokalnie.
2. UWAGA !!!
Proponowany Kalendarz Imprez zostanie zrealizowany w przypadku odpowiedniego
zapewnienia wsparcia finansowego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wszystkie terminy zawodów podane w Wojewódzkim Regulaminie Szkolnych Imprez
Sportowych są obowiązujące i nie mogą być zmieniane bez uzgodnienia z W-M SZS
w Olsztynie. W przypadku niezorganizowania zawodów w podanych terminach lub nieuzgodnienia
zmiany zespoły nie zostaną dopuszczone do zawodów wyższego szczebla.
Szkoła, która zakwalifikowała się na zawody wyższego szczebla i rezygnuje z udziału
w tych zawodach powinna przed terminem tych zawodów powiadomić organizatora
pod rygorem wykluczenia ze startu w danej dyscyplinie w roku następnym.
Protesty dotyczące zawodów rejonowych rozpatrywane są przez kierowników rejonów.
Sprawy dotyczące rozgrywek półfinałowych, finałowych rozpatruje Komisja Sportu
W-M SZS w Olsztynie.
Organizatorzy zawodów rejonowych, w przypadku braku przedstawiciela któregoś
z powiatów wchodzących w skład rejonu mogą dokooptować kolejny zespół. Organizatorzy
zawodów półfinałowych w przypadku braku drugiego zespołu z rejonu mogą uzupełnić
skład trzecim zespołem ze swojego rejonu.
Szkoły, które nie biorą udziału w eliminacjach (o ile takie są organizowane)
nie mogą startować w zawodach wyższego szczebla.
Ostateczna interpretacja Regulaminu Szkolnych Imprez Sportowych należy
do W-M SZS.
Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie uprzejmie przypomina
szkołom uczestniczącym w systemie współzawodnictwa sportowego, realizowanego
w ramach Regulaminu Szkolnych Imprez Sportowych 2015/2016 o wniesienie wpłaty
w kwocie: 40,00 zł przez Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne.
Wpłata powyższej kwoty na nasz rachunek bankowy:
54 1240 5598 1111 0000 5030 9704 w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.
będzie warunkiem kwalifikacji Waszej Szkoły do systemu rozgrywek wojewódzkich.
Liczymy na Państwa przychylność w tej sprawie i szeroki udział Waszej reprezentacji
we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szkolnej.
Jednocześnie informujemy, że świadczenie zostanie przeznaczone na realizację celów
statutowych W-M SZS.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY PUNKTACJI DO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W-M SZS

 

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

UWAGA!

 

W roku szkolnym 2015/2016 do współzawodnictwa sportowego szkół będzie

 

wliczanych 15 zawodów z kalendarza imprez sportowych na rok 2015/2016

 

– z najlepszym dorobkiem punktowym.

 

Zawody punktuje się w/g klucza:

 

Finał I miejsce 100 pkt

 

II miejsce 90 pkt

 

III miejsce 80 pkt

 

IV miejsce 70 pkt

 

IV Półfinał II miejsce 60 pkt

 

III miejsce 50 pkt

 

Półfinał III miejsce 40 pkt

 

IV miejsce 30 pkt

 

Ćwierćfinał III miejsce 20 pkt

 

IV miejsce 10 pkt

 

dalsze miejsca po 5 pkt

 

Klasyfikację drużynową każdej dyscypliny przelicza się na punkty do współzawodnictwa

 

wg wyżej podanego klucza.

 

Za eliminacje powiatowe zespoły otrzymują po 1 pkt. Do współzawodnictwa zaliczane

 

są punkty tylko jednej drużyny szkolnej w danej dyscyplinie.

 

Zawody wojewódzkie, w których nie jest prowadzona punktacja :

 

–– do współzawodnictwa zaliczane są punkty za udział dla szkoły – 30 pkt.

 

80

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2015 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2015 r.

 

Ferie zimowe 25 stycznia - 7 lutego 2016 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna 24-29 marca 2016 r.

 

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole

 

podstawowej 5 kwietnia 2016 r.

 

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum 18-20 kwietnia 2016 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach

 

ponadgimnazjalnych 29 kwietnia 2016 r.

 

Egzamin maturalny 4-27 maja 2016 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

pisemny - 20 czerwca;

 

praktyczny - 27 czerwca

 

do 4 lipca 2016 r.

 

Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2016 r.

 

Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

 

 

 

 

 

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie

 

10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13, pok. 314

 

tel. 89 534 32 40

 

e-mail: wmszs@szs.olsztyn.pl

 

www.szs.olsztyn.pl


NIP 739-11-42-600

 

 aktualna lista startowa

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warmińsko-Mazurski
Szkolny Związek Sportowy
w Olsztynie
10-444 Olsztyn
ul. Kołobrzeska 13
tel. 089 534 32 40
NIP 739-11-42-600
www.szs.olsztyn.pl
e-mail: wmszs@szs.olsztyn.pl

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN OGÓLNY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej współfinansowane są ze środków Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz od szczebla ponadpowiatowego, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Tu­rystyki, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

 2. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa szkół podstawowych

 2. Gimnazjada - mistrzostwa gimnazjów

 3. Licealiada - mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych

 1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.

4. Zasady awansu do poszczególnych etapów Igrzysk ustalają ich organizatorzy.

II. CELE I ZADANIA

1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla wszystkich typów szkół na terenie woj. Warmińsko- Mazurskiego.

2. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.

 1.  
  1. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.

  2. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania.

  3. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych.

  4. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.

  5. Poszerzenie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.

  6. Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających w szkole.

III. ORGANIZATOR ZAWODÓW

1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży objętego niniejszym regulaminem sprawuje Szkolny Związek Sportowy, www.szs.olsztyn.pl

2. Organizator zawodów powinien być podany w głównym regulaminie lub dodatkowym komunikacie - terminarzu.
Przy ustalaniu organizatora zawodów obowiązuje następująca zasada:

a) zawody szkolne organizuje SKS lub UKS.

b) zawody międzyszkolne, towarzyskie i okolicznościowe organizuje bezpośredni inicjator.

c) zawody o mistrzostwo miasta, gminy powiatu organizuje miejski, gminny, powiatowy lub miejsko-gminny Zarząd SZS.

d) zawody rejonowe z udziałem zespołów, miast i gmin danego rejonu organizuje Zarząd Powiatowy SZS na zlecenie Wojewódzkiego SZS.

e) zawody półfinałowe organizują zarządy terenowe SZS na zlecenie Wojewódzkiego SZS

f) baraże i finały wojewódzkie organizuje Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie lub zarząd terenowy SZS na zlecenie Wojewódzkiego SZS.

3. Do obowiązków organizatora należy:

- przygotowanie obiektu (stadion, sala, boisko, szatnie),

- zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych, nagłośnienia, protokołów zawodów, powiadomienie mediów.

- zabezpieczenie komisji sędziowskiej, sekretariatu, obsługi technicznej zawodów i opieki lekarskiej,

- zorganizowanie promocji zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy)

- opracowanie szczegółowego programu zawodów,

- zawiadomienie (najpóźniej tydzień przed imprezą) zainteresowane strony (szkoły, zarządy SZS) o terminie i miejscu zawodów. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zawodów powinny uwzględniać najbardziej dogodny dojazd i powrót wszystkich zespołów,

- ewentualne zabezpieczenie punktu zbiorowego wyżywienia, jeżeli zespoły przyjeżdżające zwrócą się z prośbą w tej sprawie,

- dwa tygodnie przed zawodami złożenie w biurze W-M SZS preliminarza kosztów zadania,

- organizator zawodów rejonowych, półfinałowych, barażowych i finałowych zobowiązany jest w ciągu trzech dni do przesłania pełnej dokumentacji sportowej (delegacje sędziowskie, listy zgłoszeń startujących, protokoły zawodów, komunikat końcowy, faktury, rachunki, umowy za wykonaną pracę, sprawozdanie z imprez zleconych) oraz dokumentacji zdjęciowej do biura W-M SZS w Olsztynie.

- w ciągu 3 dni opracowanie i przesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół, SZS, władz terenowych, środków masowego przekazu.

4. Planowane zawody muszą odbyć się zgodnie z terminarzem.

5. Ewentualne propozycje zmian terminów zawodów, wynikające np.: z udziału w zawodach klubowych, wysokiej rangi, wycieczki itp. - należy zgłaszać niezwłocznie po uzyskaniu awansu do dalszych rozgrywek.

6. Zmiany terminu na wniosek zainteresowanej strony może dokonać wyłącznie W-M SZS.

7.Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub przebieralniach.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do W-M SZS.

9. Warmińsko-Mazurski SZS nie będzie przesyłał do szkół komunikatów organizacyjnych oraz końcowych z zawodów barażowych i finałowych.

Wszystkie komunikaty zamieszczane będą na stronie internetowej www.szs.olsztyn.pl.

10.Organizatorzy imprez rejonowych i półfinałowych, którzy chcieliby, żeby komunikaty dotyczące tych zawodów były również zamieszczane na stronie internetowej W-M SZS proszeni są o przesłanie ich drogą elektroniczną na adres
e-mail: komunikaty.wmszs@gmail.com

IV. UCZESTNICTWO

1. Udział w zawodach rejonowych musi być potwierdzony pisemnie i poprzedzony eliminacjami powiatowymi.

2. Na zawodach ponadpowiatowych SZS należy złożyć u organizatora komunikat z rozegranych eliminacji powiatowych lub gminnych chyba, że Regulamin w danej dyscyplinie stanowi inaczej.

3. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2014/2015

4. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje następująca dokumentacja:

- ważna legitymacja szkolna (uczestnik nieposiadający legitymacji szkolnej nie może być dopuszczony do zawodów, zaś organizator powinien spraw­dzić legitymacje szkolne przed rozpoczęciem lub w trakcie zawodów),

- imienna lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f, która powinna być złożona u organizatora przed rozpoczęciem zawodów.

5. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły /bez prawa kooptacji/.

6. Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin.

7. W zawodach prawo startu ma młodzież ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność klubową.

8. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadających grupę dyspenseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w dnia 29.07.2009 r. - Dz. U. nr 139, poz. 1138).

 

9. Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2014 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

__________

Dz.U Nr 139 poz. 1138 z dnia 31 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;
2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 2.

Świadczenia gwarantowane obejmują:

1) świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;
5) świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
6) transport sanitarny.


§ 3.

1. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w:

1) § 2 pkt 1, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) § 2 pkt 2, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) § 2 pkt 3, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) § 2 pkt 4, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) § 2 pkt 5, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.


§ 4.

1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1) badania diagnostyczne, określone w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych,
3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób układu krążenia,
8) chorób układu moczowo-płciowego,
9) chorób układu nerwowego,
10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.
________________________________________

Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie wymaganych badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów - 25.01.2010 r.

W związku ze zmianami dotychczas obowiązujących przepisów prawnych dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną i powstałymi w związku z tym wątpliwościami dotyczącymi  badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną  do zawodów sportowych, Zarząd Główny SZS otrzymał z Ministerstwa Zdrowia następujące wyjaśnienie podpisane przez Panią Dagmarę Korbasińską, Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.
                                                                                    
„W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2009 r. zn : DA/32/2009, zawierające prośbę o doprecyzowanie zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) nałożyła na Ministra Zdrowia obowiązek wydania aktów wykonawczych, w których określone zostały zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Rodzaj i zakres badań profilaktycznych wykonywanych u dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139, poz. 1139), zaś organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133). Obydwa obowiązujące rozporządzenia wyczerpują zawartość poprzedniego rozporządzenia i stanowią podstawę prawną do orzekania, między innymi, o kwalifikacjach ucznia do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego w szkole i tzw. sportu szkolnego........ Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji zawiera Załącznik nr. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139), który w części III określa warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym również - kwalifikacji do grupy na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Nie istnieją  zatem formalne przeszkody w kwalifikacji dzieci i młodzieży do zajęć wychowania fizycznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę nad uczniem. Należy mieć na względzie, że w ramach programu polityki zdrowotnej wdrażanie standardów w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku szkolnym, ze środków Ministerstwa Zdrowia wydano poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pt.: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami.(*) W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o zdolności ucznia do wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

* A. Oblacińska, B. Woynarowska: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w  opiece zdrowotnej nad uczniami. Instytut Matki i Dziecka; Warszawa 2002.

W załączniku do niniejszego komunikatu  publikujemy istotny dla omawianego zagadnienia fragment tej publikacji  „Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów  w tych grupach”

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Ministerstwa Zdrowia  Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego ustala co następuje :

1.) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 poz. 1133.) uznaje się, że zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń, lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich, jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza  kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy (patrz załącznik)

2.) Pod pojęciem „sport szkolny” rozumie się wszelkie zajęcia sportowe szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r.) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez Ministerstwo  Sportu systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.

3.) Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczeniowych do określonych zajęć jest dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy. (patrz załącznik). Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego współpracował z lekarzem w sprawie kwalifikacji i przekazywał mu swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. Nie należy natomiast domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście.

4.) Wszystkie ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu.

Jednocześnie Zarząd Główny został poinformowany że "w Ministerstwie Zdrowia aktualnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przedmiotowy projekt zawiera rozdział: Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę, higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych w środowisku nauczania i wychowania. Projekt w dniu 15 grudnia 2009 r. został przekazany do konsultacji społecznych oraz udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl, w zakładce: Legislacja.”

Istotne znaczenie dla tej kwestii mają decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wprowadzając nową podstawę programową wydało rozporządzenie  w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) a w nim ustalając, że :

§ 1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie:

  1)   zajęć sportowych;
  2)   zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
  3)   zajęć tanecznych;
  4)   aktywnych form turystyki.

§ 2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w § 1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.

Załącznik do komunikatu ZG SZS

(fragment publikacji Instytutu Matki i Dziecka autorstwa A. Oblacińskiej i B. Woynarowskiej)
Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów tych grupach) 

Grupa/podgrupa Charakterystyka uczniówUdział w zawodach sportowych i sprawdzianach
symbol/nazwa

A. Zdolni do wf bez ograniczeń

Uczniowie

1. Bez odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju;

2. Z niektórymi odchyleniami w stanie zdrowia, gdy ich rodzaj i stopień nie stanowią przeciwwskazań do udziału w zajęciach wf, nie wymagają ograniczeń, zajęć dodatkowych lub specjalnej uwagi ze strony nauczyciela wf

bez ograniczeń

A5. Uprawiający sport w szkole lub poza szkołą

B. zdolni do wf z ograniczeniami i/lub wymagający specjalnej uwagi nauczyciela wf

Uczniowie z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, którzy wymagają:

1. Pewnych ograniczeń w zakresie obowiązujących zajęć, prowadzonych w niekorzystnych warunkach

2. Specjalnej uwagi nauczyciela wf, indywidualnego traktowania np. ze względu na większe ryzyko urazu

3. Aktywnego udziału nauczyciela wf w wyrównywaniu korekcji lub leczeniu niektórych zaburzeń

Ewentualne ograniczenia ustalane indywidualnie w zależności od stanu zdrowia

Bk Zdolni do wf z ograniczeniem, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych korekcyjnych

Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają dodatkowych zajęć ruchowych, w tym także korekcyjnych

j.w.

C. Niezdolni do zajęć wf

Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia czasowo lub długotrwale udział w zajęciach wf

Niezdolni do udziału w zawodach

C1 Niezdolni do wf uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych

Uczniowie uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych lub w innej formie terapii ruchowej poza szkołą

j.w.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy kalendarz jest wzorcem, na którym tworzone  są kalendarze gminne, powiatowe i rejonowe z możliwością rozszerzania kalendarza o dyscypliny i zawody, które rozgrywane są lokalnie.

2. UWAGA !!!

     Proponowany Kalendarz Imprez zostanie zrealizowany w przypadku zapewnienia wsparcia finansowego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we wnioskowanej wysokości.

Wszystkie terminy zawodów podane w Wojewódzkim Regulaminie Szkolnych Imprez Sportowych są obowiązujące i nie mogą być zmieniane bez uzgodnienia z W-M SZS w Olsztynie. W przypadku niezorganizowania zawodów w podanych terminach lub nieuzgodnienia zmiany zespoły nie zostaną dopuszczone do zawodów wyższego szczebla.

Szkoła, która zakwalifikowała się na zawody wyższego szczebla i rezyg­nuje z udziału w tych zawodach powinna przed terminem tych zawodów powiadomić organizatora pod rygorem wykluczenia ze startu w danej dyscyplinie w roku następnym.

Protesty dotyczące zawodów rejonowych rozpatrywane są przez kierowników rejonów.

Sprawy dotyczące rozgrywek półfinałowych, barażowych i finałowych rozpatruje Komisja Sportu W-M SZS w Olsztynie.

Organizatorzy zawodów rejonowych, w przypadku braku przedstawiciela któregoś z powiatów wchodzących w skład rejonu mogą dokooptować kolejny zespół. Organizatorzy zawodów półfinałowych w przypadku braku drugiego zespołu z rejonu mogą uzupełnić skład trzecim zespołem ze swojego rejonu.

Szkoły, które nie biorą udziału w eliminacjach /o ile takie są organizo­wane/ nie mogą startować w zawodach wyższego szczebla.

Wpłata powyższej kwoty na nasz rachunek bankowy: 

54 1240 5598 1111 0000 5030 9704  w  terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. będzie warunkiem kwalifikacji Waszej Szkoły do systemu rozgrywek wojewódzkich.

 Liczymy na Państwa przychylność w  tej sprawie i szeroki udział Waszej reprezentacji  we współzawodnictwie  sportowym dzieci i młodzieży szkolnej.
 Jednocześnie informujemy, że świadczenie zostanie przeznaczone na:

1/ wydawnictwo programowe SZS oraz system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na każdy rok szkolny.

2/ ubezpieczenie dzieci i młodzieży od nieszczęśliwych wypadków w imprezach sportowych organizowanych przez W-M SZS.

3/ koszty organizacji zawodów w systemie współzawodnictwa sportowego szkół od szczebla rejonowego do finału   wojewódzkiego     

4/ częściowe koszty /w miarę możliwości/ udziału w  rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |